תקנון

תנאים כללים

אתר ASHOW.CO.IL נועד לתת מידע אודות מופעים / הצגות תיאטרון / הצגות בידור/ הצגות ילדים / משחקי ספורט (להלן: "האירועים").

האתר הינו בבעלותה של החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרקזים קהילתיים באשדוד בע"מ (להלן: "החברה העירונית") והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה. כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על רוכשי כרטיסי הכניסה באמצעות אתר האינטרנט ו/או הטלפון.

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את האמור בתקנון האתר, המהווה את תנאי ההסכם בינינו.

היה ומצאתם כי אינכם מסכימים לאמור בתקנון האתר, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש כזה או אחר באתר וכן לא להירשם כמנוי באתר החברה.

שימוש באתר החברה ו/או הרשמות כחבר באתר ו/או שימוש באחד מהשירותים הניתנים באתר מהווה הסכמתכם לכל האמור בתנאי התקנון ואלה יחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשירות הניתן באתר.

 

כל פרסום שיעשה ע"י "החברה העירונית" באתר, בקשר עם אירועים הינו מידע שהועבר ל"החברה העירונית" ע"י ספקיה ועל כן אינו מחייב את "החברה העירונית" בכל אופן שהוא. "החברה העירונית" לא תהייה אחראית כלפי הרוכש בקיומו של האירוע; בזמינות כרטיסי הכניסה לאירוע; לתוכנו של האירוע; לשעת תחילת האירוע ושעת סיומו של האירוע ו/או גם כל דבר אחר בקשר עם האירוע.

 

אופן השימוש בשרות האתר

 

הזמנת כרטיסים ואיסופם:

א. כחלק משירותי האתר, כרטיסים שיוזמנו דרך האתר ו/או באמצעות הטלפון ייאספו ע"י המזמין בקופות המופע או באחת הקופות העירוניות בתיאום מראש. יש להגיע כ- 30 דקות לפני תחילת המופע, קופת המופע תיסגר כ- 15 דקות לאחר תחילת המופע. 

ב. כלל תצלומי ו/או שרטוטי האולמות המופעים / אצטדיונים / אתרי מופעים ומקומות הישיבה / עמידה בהם אשר יופיעו באתר נועדו לצורך המחשה בלבד ולא יהיה בהם כדי לחייב את "החברה העירונית". 

"החברה העירונית" תפעל על מנת להבטיח שתצלומי / שרטוטי אתרי המופעים ישקפו נכונה את מקומות הישיבה / עמידה ביחס לבמת המופע. עם זאת, מובהר במפורש כי ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים אשר מקורם בצרכי הפקה שאינם בשליטת "החברה העירונית" ו/או גם בעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'.

למען הסר ספק ייתכן אי תיאום בין מפות האולמות המוצגות באתר לבין הקיים במציאות, להסרת הספק ניתן להיכנס לאתרי האינטרנט של האולמות המציגים.

"החברה העירונית" אינה אחראית לאי שביעות רצון שעלולה להיגרם בשל כך.

ג. בעת איסוף הכרטיסים במשרדי החברה ו/או בקופת המופע יש להציג את כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה וכן יש להציג תעודה מזהה.

ד. עם סגירת דלתות המופע, לא מובטחת הכניסה למאחרים ולא יהיה החזר כספי ו/או פיצוי בעבור הכרטיסים.

ה. מובהר בזאת כי להחברה העירונית אין כל אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לאיכות המופע ו/או תוכנו ו/או טיבו ו/או אורכו ו/או מועד תחילת המופע ו/או ביטול המופע.

ו. ל"חברה העירונית" שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה/ות תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה אם לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לתקנון ו/או בטעות ו/או תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות תקנון זה וזאת מבלי שלמבצע ההזמנה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל. על הביטול תודיע "החברה העירונית" למבצע הרכישה בדוא"ל, או בשיחת טלפון, או במסרון וכן שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.

ז. אתר "ASHOW" פועל בטכנולוגית הצפנת המידע .SSL פרוטוקול זה נהוג בכל אתרי הקניות המובילים בעולם והוא תנאי הכרחי למכירת מוצרים באתר. האתר מאובטח ובעל הכרטיס מוגן מפני שימוש לרעה בכרטיסו, ע"י גורם בלתי מורשה.

 

אופן התשלום:

א. מחיר כרטיס הכניסה אשר בו יחויב הרוכש בגין הזמנת ורכישת כרטיס/י כניסה לאירוע מסוים הנו מחיר כרטיס הכניסה המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "החברה העירונית" שומרת לעצמה את הזכות לגבות, בנוסף ובנפרד מדמי הטיפול וממחירו הנקוב של כרטיס הכניסה, גם עמלת מכירה בסך המותר לה על פי דין (להלן: "עמלת המכירה"). לתשומת לב המשתמש – דמי הטיפול כמו גם עמלת המכירה אינם נגבים מהרוכש בעת רכישת כרטיס כניסה בקופת הכניסה לאירועים, ככל שקופה שכזו תופעל, כמו כן שומרת "החברה העירונית" לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחיר כרטיסי הכניסה, גם ללא הודעה מראש.

ב. התשלום יבוצע באמצעות פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המקובלות בשוק שיינתן בעת ביצוע ההזמנה בטלפון ו/או באתר החברה. עם ביצוע החיוב לא ניתן יהיה לשנות את אופן התשלום.

ג. במקרים מסוימים, ניתן יהיה לשלם במשרדי אחת  מקופות הכרטיסים של החברה העירונית במזומן או בהמחאה.

ד. הקנייה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה.

 

ביטול\שינוי עסקה:

א. ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב שתישלח ותתקבל בכתובת של החברה שלהלן: מתנ"ס דיונה, רחוב קק"ל 90 אשדוד,  זאת תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. ניתן לבטל את העxקה בפניה בדוא"ל או בטלפון אך ללא אישור כתוב לקבלת פנייתך - אין החברה העירונית נושאת באחריות לביטול.

ב. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.

ג. לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי החברה העירונית, ובהתאם למחיר ששילם בפועל.

ד. במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל המופע יהא זכאי מזמין הכרטיס להחזר מלא של התשלום אותו שילם לחברה, זאת כאמור כנגד השבת הכרטיס למשרדי החברה, וזאת לא יאוחר מ 30 ימי עסקים מיום ביטול המופע. במידה ונדחה המופע למועד האחר יהא הכרטיס תקף למועד החדש, מי שרכש כרטיסים בטרם שונה המועד יהא רשאי לבטל הזמנתו עד 72 שעות לפני המופע החדש ויקבל החזר מלא.

ה. בביטול מנוי ההתייחסות הינה לפי התנאים הנ"ל כאשר תאריך תחילת המופע הראשון במנוי דינו כדין התחלת המנוי.

ו. למען הסר ספק - אין אפשרות להחזר\ביטול חלק מכרטיסי המנוי.

ז. החלפת כרטיסים ניתנת לביצוע לפי התנאים הנ"ל.

 

מבצעים באתר ASHOW:

"החברה העירונית" שומרת לעצמה את הזכות המלאה לקיים את רעיונותיה ו/או דרישות המפיקים ו/או הספקים, בכל הקשור למבצעי מכירות של כרטיסי כניסה ומבצעי הנחות לקהל יעד מסוים / כמות וסוג של כרטיסי כניסה וכך יכול שכרטיסי הכניסה שימכרו לקהל הרחב יהיו יקרים יותר ו/או בעלי זכויות שונות מקהל היעד שירכוש כרטיסי כניסה במסגרת מבצע זה או אחר. 

 

החוק וסמכות השיפוט

הנכם מסכימים כי החוק התקף ביחס להסכם זה הנו החוק התקף במדינת ישראל וכי סמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר אשדוד בלבד.

חשוב לציין כי מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ו/או על ההמלצות ו/או על המידע ו/או על התכנים המופיעים באתר החברה, הנוהג על פיהם עושה זאת באחריותו הבלעדית בלבד.

כל שימוש באתר ASHOW.CO.IL  מהווה את אישור הרוכש כי קרא והבין את תנאי הוראות התקנון ואת הסכמתו לתנאי התקנון.

הרשמו לניוזלטר שלנו
יש כל כך הרבה אירועים שחבל שתפספסו, אז תשאירו לנו פרטים ואנחנו נדאג לעדכן אתכם בכל המופעים והאירועים הקרובים!
הצטרפו לפייסבוק שלנו